Sach Phap luat - Sách Pháp luật :: SAHARA ::

Đang tải...

Wellcome to SAHARA
  TRANG CHỦ  HƯỚNG DẪN  GIỚI THIỆU  CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN
Sách
Văn phòng phẩm
Băng đĩa - Phần mềm
CHỦ ĐỀ

Tủ Sách
Tâm Linh
Thiền - Yoga
Minh Triết Phương Đông
Triết Học Phương Tây
Văn Học Việt Nam
Văn Học Thế Giới
Lịch Sử
Khoa Học
Y Học - Thực Dưỡng
Văn Hoá Nghệ Thuật
Địa Lý - Phong Thuỷ
Giáo Dục
Tâm Lý
Gia Đình
Thiếu Nhi
Thiếu Niên
Nghệ Thuật Sống
Danh nhân
Kinh Tế - Chính Trị
Du Lịch
Nghiệp Vụ
Ngoại Ngữ
Luyện thi lớp 9 vào lớp 10
Sách tôn giáo
Âm nhạc
Phong thủy, khoa học thần bí
Khoa học kỹ thuật
Thể dục - Thể thao
Nông - lâm nghiệp, chăn nuôi
Chim,cây cá cảnh - Nhà ở
Kinh tế
Giáo trình kỹ thuật
Từ điển
Khoa học cơ bản
Khoa học thường thức
Tin học
Khoa học xã hội
Sách y khoa
Sách ngoại ngữ
Tủ sách Nguyễn Hiến Lê
Văn học nước ngoài
Sách học làm người
Văn học trong nước
Báo chí-Phát thanh-Truyền hình
Các bộ môn nghệ thuật
Gia đình - nữ công gia chánh
Sách thiếu nhi
Truyện tranh hiện đại
Pháp luật
Thương Mại
Doanh Nghiệp
Lao Động - Tiền Lương
Đất Đai
Bộ Luật Khác
Luật Quốc Tế
Triết học - chính trị
Sách giới tính-tâm lý
Du lịch - thám hiểm
Sách danh nhân
Sách dạy nghề
Mỗi ngày 1 cuốn sách - VTV
Tủ sách Alpha Books
Tủ sách First News
Sách nói
Sách giáo khoa
Sách tham khảo (lớp 1 ->12, ĐH)
Giáo trình kinh tế
Luyện Thi THPT Quốc Gia
Lịch Sử - Địa Lý
Đang sửa
Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách
Tìm kiếm sách
Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Tìm        Theo       
SAHARA TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
Luật Doanh Nghiệp Bảo Vệ Cổ Đông Pháp Luật Và Thực Tiễn
Tác Giả : TS Bùi Xuân Hải (Nxb Chính trị quốc gia)
Nội dung:  xem chi tiết
Giá bìa:  66 000 VNĐ
Giá bán: 66 000 VNĐ
Hỏi Đáp Về Chủ Quyền Biển Đảo Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
Tác Giả : ThS.Ngô Hữu Phước (Nxb Lao động - Xã hội)
Nội dung: Cuøng vôùi söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, bieån vaø ñaïi döông ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng trong tieán trình phaùt trieån cuûa taát caû caùc quoác gia treân theá giôùi, ñaëc bieät laø caùc quoác gia coù bieån. Bôûi leõ, bieån vaø ñaïi döông khoâng chæ cung caáp cho nhaân loaïi nguoàn taøi nguyeân sinh vaät.. xem chi tiết
Giá bìa:  325 000 VNĐ
Giá bán: 325 000 VNĐ
DANH SÁCH SÁCH MỚI

Hệ thống văn bản hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động đầu tư xây dựng
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  195 000 VNĐ
Giá bán: 195 000 VNĐ
 xem chi tiết

Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  200 000 VNĐ
Giá bán: 200 000 VNĐ
 xem chi tiết

Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  350 000 VNĐ
Giá bán: 350 000 VNĐ
 xem chi tiết

Những quy định pháp luật về kiểm toán
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  285 000 VNĐ
Giá bán: 285 000 VNĐ
 xem chi tiết

Chế độ mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  200 000 VNĐ
Giá bán: 200 000 VNĐ
 xem chi tiết

101 câu hỏi đáp vê thuế & hướng dẫn chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ ngày 01-01-2009
Bộ Tài chính - Nxb Thống kê
Giá bìa:  145 000 VNĐ
Giá bán: 145 000 VNĐ
 xem chi tiết

Chế độ tự chủ về tài chính, biên chế đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  88 000 VNĐ
Giá bán: 88 000 VNĐ
 xem chi tiết

Mẫu Giấy Tờ, Hợp Đồng Nhà Đất Theo Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở
NXB Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  115 000 VNĐ
Giá bán: 115 000 VNĐ
 xem chi tiết

Hướng dẫn kê khai sử dụng hoá đơn & xử lý vi phạm pháp luật về thuế
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  70 000 VNĐ
Giá bán: 70 000 VNĐ
 xem chi tiết

Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn
NXB Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  90 000 VNĐ
Giá bán: 90 000 VNĐ
 xem chi tiết

Hướng dẫn quy trình, thủ tục Thuế - Hải quan
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  75 000 VNĐ
Giá bán: 75 000 VNĐ
 xem chi tiết

Doanh Nghiệp, Doanh Nhân Việt Nam Trong Lộ Trình Hội Nhập Và Phát Triển
Phan Khắc Nhưỡng - Nxb Lao động - Xã hội
Giá bìa:  295 000 VNĐ
Giá bán: 295 000 VNĐ
 xem chi tiết

Các thủ tục hành chính nâng cao công tác quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Phan Bá Đạt - Nxb NXB Lao động - Xã hội
Giá bìa:  295 000 VNĐ
Giá bán: 295 000 VNĐ
 xem chi tiết

Cải cách, đổi mới doanh nghiệp nhà nước
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  149 000 VNĐ
Giá bán: 149 000 VNĐ
 xem chi tiết

Hỏi đáp về Luật đất đai - Luật nhà ở
Trần Thị Hải Yến - Nxb Tài chính
Giá bìa:  105 000 VNĐ
Giá bán: 105 000 VNĐ
 xem chi tiết

Quy định mới về cổ phần hóa doanh nghiệp
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  92 000 VNĐ
Giá bán: 92 000 VNĐ
 xem chi tiết

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (Hệ thống văn bản pháp luật)
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  55 000 VNĐ
Giá bán: 55 000 VNĐ
 xem chi tiết

Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  65 000 VNĐ
Giá bán: 65 000 VNĐ
 xem chi tiết

Hướng dẫn thực hiện Luật thương mại - Tập 1
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  32 000 VNĐ
Giá bán: 32 000 VNĐ
 xem chi tiết

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  30 000 VNĐ
Giá bán: 30 000 VNĐ
 xem chi tiết

Luật Đầu Tư và Các Văn Bản Hướng Dẫn
NXB Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  60 000 VNĐ
Giá bán: 60 000 VNĐ
 xem chi tiết

Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  60 000 VNĐ
Giá bán: 60 000 VNĐ
 xem chi tiết

Văn Bản Pháp Quy Về Quản Lý Tài Chính Xã, Phường, Thị Trấn
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  150 000 VNĐ
Giá bán: 150 000 VNĐ
 xem chi tiết

Luật Đấu Thầu và Các Văn Bản Hướng Dẫn
NXB Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  75 000 VNĐ
Giá bán: 75 000 VNĐ
 xem chi tiết

Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thành phố HCM Năm 2008
- Nxb Hồng Đức
Giá bìa:  250 000 VNĐ
Giá bán: 250 000 VNĐ
 xem chi tiết

Danh mục và thuế xuất đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 2008-2009
Bộ Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  350 000 VNĐ
Giá bán: 350 000 VNĐ
 xem chi tiết

Luật Thương Mại và các văn bản hướng dẫn thi hành
NXB Tài chính - Nxb Tài chính
Giá bìa:  120 000 VNĐ
Giá bán: 120 000 VNĐ
 xem chi tiết

Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật
GS.TS Phạm Hồng Thái - PGS.TS Đinh Văn Mậu - Nxb Giao thông vận tải
Giá bìa:  79 000 VNĐ
Giá bán: 79 000 VNĐ
 xem chi tiết

Luật Hành Chính Việt Nam
GS.TS Phạm Hồng Thái - PGS.TS Đinh Văn Mậu - Nxb Giao thông vận tải
Giá bìa:  75 000 VNĐ
Giá bán: 75 000 VNĐ
 xem chi tiết

243 Câu Hỏi Và Giải Đáp Về Pháp Luật Kế Toán - Kiểm Toán
Hà Thị Ngọc Hà - Nxb Thống kê
Giá bìa:  56 000 VNĐ
Giá bán: 56 000 VNĐ
 xem chi tiết
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] Trang 5/50 
Thông báo

Website sahara.com.vn đang thực hiện nâng cấp để liên thông dữ liệu từ kho hàng đến trang web; vì vậy một số trường hợp trạng thái sản phẩm chưa chính xác. Trong những trường hợp này nhà sách sahara sẽ thông báo trực tiếp đến khách hàng.

Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này.

Phương thức thanh toán

SÁCH BÁN CHẠY
1. Hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn thi công trong xây dựng 2011
2. Luật Doanh Nghiệp Bảo Vệ Cổ Đông Pháp Luật Và Thực Tiễn
3. Những Bài Thi Chung Khảo Toàn Quốc Kể Chuyện Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
4. Hỏi Đáp Về Chủ Quyền Biển Đảo Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
 

© Copyright 2014 - 2034 Vườn Lài, Khu Phố 2, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
Tel: (84.8)22 401 823 - (84.8) 3719 5572 - Fax: (84.8) - 62 893 549 Email: sales@saharavn.com

Powered by PTP SOFT Co.,ltd Tang Like Mien Phi