Sach Hoi Dap Ve Chu Quyen Bien Dao Trong Luat Quoc Te Va Phap Luat Viet Nam - Sách Hỏi Đáp Về Chủ Quyền Biển Đảo Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam :: SAHARA ::

Đang tải...

Wellcome to SAHARA
  TRANG CHỦ  HƯỚNG DẪN  GIỚI THIỆU  CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN
Sách
Văn phòng phẩm
Băng đĩa - Phần mềm
CHỦ ĐỀ

Tủ Sách
Tâm Linh
Thiền - Yoga
Minh Triết Phương Đông
Triết Học Phương Tây
Văn Học Việt Nam
Văn Học Thế Giới
Lịch Sử
Khoa Học
Y Học - Thực Dưỡng
Văn Hoá Nghệ Thuật
Địa Lý - Phong Thuỷ
Giáo Dục
Tâm Lý
Gia Đình
Thiếu Nhi
Thiếu Niên
Nghệ Thuật Sống
Danh nhân
Kinh Tế - Chính Trị
Du Lịch
Nghiệp Vụ
Ngoại Ngữ
Luyện thi lớp 9 vào lớp 10
Sách tôn giáo
Âm nhạc
Phong thủy, khoa học thần bí
Khoa học kỹ thuật
Thể dục - Thể thao
Nông - lâm nghiệp, chăn nuôi
Chim,cây cá cảnh - Nhà ở
Kinh tế
Giáo trình kỹ thuật
Từ điển
Khoa học cơ bản
Khoa học thường thức
Tin học
Khoa học xã hội
Sách y khoa
Sách ngoại ngữ
Tủ sách Nguyễn Hiến Lê
Văn học nước ngoài
Sách học làm người
Văn học trong nước
Báo chí-Phát thanh-Truyền hình
Các bộ môn nghệ thuật
Gia đình - nữ công gia chánh
Sách thiếu nhi
Truyện tranh hiện đại
Pháp luật
Thương Mại
Doanh Nghiệp
Lao Động - Tiền Lương
Đất Đai
Bộ Luật Khác
Luật Quốc Tế
Triết học - chính trị
Sách giới tính-tâm lý
Du lịch - thám hiểm
Sách danh nhân
Sách dạy nghề
Mỗi ngày 1 cuốn sách - VTV
Tủ sách Alpha Books
Tủ sách First News
Sách nói
Sách giáo khoa
Sách tham khảo (lớp 1 ->12, ĐH)
Giáo trình kinh tế
Luyện Thi THPT Quốc Gia
Lịch Sử - Địa Lý
Đang sửa
Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách
Tìm kiếm sách
Tìm kiếm Tùy Chỉnh

Hỏi Đáp Về Chủ Quyền Biển Đảo Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam

Nơi Xuất Bản : Nxb Lao động - Xã hội
Tác Giả : ThS.Ngô Hữu Phước
Ngày xuất bản : 7/2011
Số trang : 550
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 700(gr)
Hình thức bìa : mềm
Số lần xem : 12972

Giá bìa :  325 000  VNĐ
Giá bán:  325 000  VNĐ


Giới thiệu về nội dung:

Cuøng vôùi söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, bieån vaø ñaïi döông ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng trong tieán trình phaùt trieån cuûa taát caû caùc quoác gia treân theá giôùi, ñaëc bieät laø caùc quoác gia coù bieån. Bôûi leõ, bieån vaø ñaïi döông khoâng chæ cung caáp cho nhaân loaïi nguoàn taøi nguyeân sinh vaät (thuûy haûi saûn) vaø vi sinh vaät (daàu löûa, khí ñoát, khoaùng saûn...) khoång loà phuïc vuï cho vieäc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi maø bieån vaø ñaïi döông coøn coù vai troø to lôùn trong lónh vöïc an ninh quoác phoøng cuûa moãi quoác gia vaø baûo ñaûm moâi tröôøng soáng cho nhaân loaïi.

Veà phöông dieän phaùp luaät quoác teá, sau Hieán chöông, Coâng öôùc cuûa Lieân Hôïp Quoác veà luaät bieån  Coâng öôùc 1982 quy ñònh moät caùch toaøn dieän vaø chi tieát taát caû caùc vaán ñeà phaùp lyù lieân quan ñeán khaùi nieäm, cheá ñoä phaùp lyù cuûa caùc vuøng bieån thuoäc chuû quyeàn, quyeàn chuû quyeàn vaø quyeàn taøi phaùn cuûa quoác gia, caùc vuøng bieån chung cuûa coäng ñoàng quoác teá; phaân ñònh bieån; hoïat ñoäng haøng haûi, haøng khoâng; cheá ñoä quaûn lyù, khai thaùc vaø söû duïng taøi nguyeân bieån; baûo veä moâi tröôøng bieån; an ninh vaø hôïp taùc quoác teá veà bieån. Chính vì vaäy, Coâng öôùc 1982 ñöôïc coi laø “Hieán phaùp cuûa coäng ñoàng quoác teá veà bieån”.

Veà phöông dieän phaùp luaät quoác gia, töø cuoái thaäp nieâm 70 cuûa theá kyû XX, nöôùc ta ñaõ ban haønh raát nhieàu vaên baûn phaùp luaät laøm cô sôû phaùp lyù ñeå khaúng ñònh vaø thöïc thi chuû quyeàn, quyeàn chuû quyeàn vaø quyeàn taøi phaùn treân caùc vuøng bieån cuûa quoác gia, ñieån hình laø Tuyeân boá cuûa Chính phuû nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam veà laõnh haûi, tieáp giaùp laõnh haûi, ñaëc quyeàn kinh teá vaø theàm luïc ñòa Vieät Nam ngaøy 12/5/1977;

Ñeå baûo veä vöõng chaéc chuû quyeàn, quyeàn chuû quyeàn vaø quyeàn taøi phaùn cuûa quoác gia treân caùc vuøng bieån, ñaûo cuûa mình, nöôùc ta caàn phaûi huy ñoäng toái ña caùc nguoàn löïc hieän coù cuõng nhö vaän duïng linh hoaït moïi bieän phaùp chính trò, phaùp lyù, an ninh quoác phoøng, trong ñoù, tuyeân truyeàn, phoå bieán, giaùo duïc phaùp luaät quoác teá vaø phaùp luaät Vieät Nam veà bieån, ñaûo cho caùc cô quan nhaø nöôùc vaø moãi ngöôøi daân Vieät Nam laø moät trong nhöõng bieän phaùp quan troïng vaø caàn thieát coù yù nghóa chính trò vaø thôøi söï raát lôùn trong boái caûnh quoác teá hieän nay.

Xuaát phaùt töø nhaän thöùc treân, chuùng toâi traân troïng giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc taäp saùch neâu treân.

do Ths. Ngoâ Höõu Phöôùc, Tröôûng boä moân Luaät quoác teá vaø Ths. Leâ Ñöùc Phöông-Giaûng vieân khoa luaät Quoác teá tröôøng Ñaïi hoïc Luaät TP. Hoà Chí Minh bieân soaïn nhaèm cung caáp cho baïn ñoïc nhöõng noäi dung phaùp lyù cô baûn nhaát veà luaät quoác teá vaø phaùp luaät Vieät Nam veà bieån ñaûo, goùp phaàn baûo veä vöõng chaéc chuû quyeàn laõnh thoå thieâng lieâng cuûa Toå quoác.

Caåm nang ñöôïc bieân soaïn döôùi daïng hoûi-ñaùp ngaén goïn, suùc tích, coù hình aûnh, sô ñoà minh hoïa veà bieån, ñaûo trong luaät quoác teá vaø phaùp luaät Vieät Nam vôùi keát caáu goàm ba phaàn.

Phaàn I: Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa luaät bieån quoác teá;

Phaàn II: Nhöõng noäi dung cô baûn veà bieån, ñaûo theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Vieät Nam;

Phaàn III: Taäp hôïp vaên baûn phaùp luaät quoác teá vaø phaùp luaät Vieät Nam veà coù lieân quan.

Chuùng toâi traân troïng giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc!


Nhận xét của khách hàng :


Viết nhận xét của bạn

Trở về   Đầu trang   In trang   Gửi e-mail cho người thân
Không Hay (0 người )  0%
Bình Thường (0 người )  0%
Hay (0 người )  0%
Rất hay (1 người )  100%
Không Hay Bình Thường Hay Rất Hay
Thông báo

Website sahara.com.vn đang thực hiện nâng cấp để liên thông dữ liệu từ kho hàng đến trang web; vì vậy một số trường hợp trạng thái sản phẩm chưa chính xác. Trong những trường hợp này nhà sách sahara sẽ thông báo trực tiếp đến khách hàng.

Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này.

Phương thức thanh toán

SÁCH BÁN CHẠY
1. Hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn thi công trong xây dựng 2011
2. Luật Doanh Nghiệp Bảo Vệ Cổ Đông Pháp Luật Và Thực Tiễn
3. Những Bài Thi Chung Khảo Toàn Quốc Kể Chuyện Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
4. Hỏi Đáp Về Chủ Quyền Biển Đảo Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
 

© Copyright 2014 - 2034 Vườn Lài, Khu Phố 2, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
Tel: (84.8)22 401 823 - (84.8) 3719 5572 - Fax: (84.8) - 62 893 549 Email: sales@saharavn.com

Powered by PTP SOFT Co.,ltd Tang Like Mien Phi