Sach Tiem nang cho kỳ tich song Sai Gon - Sách Tiềm năng cho kỳ tích sông Sài Gòn :: SAHARA ::

Đang tải...

Wellcome to SAHARA
  TRANG CHỦ  HƯỚNG DẪN  GIỚI THIỆU  CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN
Sách
Văn phòng phẩm
Băng đĩa - Phần mềm
CHỦ ĐỀ

Tủ Sách
Sách giảm sốc
Tâm Linh
Thiền - Yoga
Minh Triết Phương Đông
Triết Học Phương Tây
Văn Học Việt Nam
Văn Học Thế Giới
Lịch Sử
Khoa Học
Y Học - Thực Dưỡng
Văn Hoá Nghệ Thuật
Địa Lý - Phong Thuỷ
Giáo Dục
Tâm Lý
Gia Đình
Thiếu Nhi
Thiếu Niên
Nghệ Thuật Sống
Danh nhân
Kinh Tế - Chính Trị
Du Lịch
Nghiệp Vụ
Ngoại Ngữ
Luyện thi lớp 9 vào lớp 10
Sách tôn giáo
Âm nhạc
Phong thủy, khoa học thần bí
Khoa học kỹ thuật
Thể dục - Thể thao
Nông - lâm nghiệp, chăn nuôi
Chim,cây cá cảnh - Nhà ở
Kinh tế
Giáo trình kỹ thuật
Đại Cương
Ngành Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ vật liệu
Ngành Cơ khí
Ngành Hóa học
Ngành Kỹ thuật giao thông
Ngành Môi trường
Ngành Điện - Điện tử
Ngành Địa chất
Ngành Quản lý công nghiệp
Ngành Xây dựng
Ngành Khoa học Ứng dụng
Từ điển
Khoa học cơ bản
Khoa học thường thức
Tin học
Khoa học xã hội
Sách y khoa
Sách ngoại ngữ
Tủ sách Nguyễn Hiến Lê
Văn học nước ngoài
Sách học làm người
Văn học trong nước
Báo chí-Phát thanh-Truyền hình
Các bộ môn nghệ thuật
Gia đình - nữ công gia chánh
Sách thiếu nhi
Truyện tranh hiện đại
Pháp luật
Triết học - chính trị
Sách giới tính-tâm lý
Du lịch - thám hiểm
Sách danh nhân
Sách dạy nghề
Mỗi ngày 1 cuốn sách - VTV
Tủ sách Alpha Books
Tủ sách First News
Sách nói
Sách giáo khoa
Sách tham khảo (lớp 1 ->12, ĐH)
Giáo trình kinh tế
Luyện Thi THPT Quốc Gia
Lịch Sử - Địa Lý
Đang sửa
Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách
Tìm kiếm sách
Tìm kiếm Tùy Chỉnh

Tiềm năng cho kỳ tích sông Sài Gòn

Nơi Xuất Bản : Nxb Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Tác Giả : NGUYỄN MINH HÒA
Ngày xuất bản :
Số trang : 230
Kích thước : 16 x 24 cm
Trọng lượng : 450(gr)
Hình thức bìa : Bìa Mềm
Số lần xem : 15564

Giá bìa :  60 000  VNĐ
Giá bán:  60 000  VNĐ


Giới thiệu về nội dung:

    Cuoán saùch “Tieàm naêng cho kyø tích soâng Saøi Goøn” laø moät coâng trình khaûo cöùu daøy 230 trang cuûa PGS.TS. Nguyeãn Minh Hoaø do NXB TP. Hoà Chí Minh aán haønh. Taùc gæa cuûa cuoán saùch giôùi thieäu vôùi baïn ñoïc veà moät soá ñaëc ñieåm quan troïng vaø noåi troäi nhaát cuûa TP. Hoà Chí Minh. Noù chính laø nôi ña daïng vaên hoaù nhaát trong caû nöôùc, laø nôi xuaát hieän neàn kinh teá thò tröôøng sôùm nhaát maïnh meõ nhaát, nôi ra ñôøi sôùm moät neàn coâng nghieäp tieân tieán vaø coøn laø nôi tieáp nhaän nhöõng thaønh töïu khoa hoïc, coâng ngheä-kyõ thuaät hieän ñaïi töø phöông Taây raát sôùm vaø hieäu quûa. Ñoù chính laø “saéc thaùi” rieâng coù cuûa thaønh phoá naøy, vaø chuùng cuõng chính laø nhöõng ñoäng löïc thuùc ñaåy maïnh meõ cho thaønh phoá naøy caát caùnh trôû thaønh moät con roàng chaâu AÙ vaø hy voïng seõ taïo neân moät “Kyø tích soâng Saøi Goøn” trong moät töông lai gaàn nhö chính töïa ñeà cuûa cuoán saùch naøy. 

Nhận xét của khách hàng :


Viết nhận xét của bạn

Trở về   Đầu trang   In trang   Gửi e-mail cho người thân
Không Hay (0 người )  0%
Bình Thường (0 người )  0%
Hay (0 người )  0%
Rất hay (0 người )  0%
Không Hay Bình Thường Hay Rất Hay
Thông báo

Website sahara.com.vn đang thực hiện nâng cấp để liên thông dữ liệu từ kho hàng đến trang web; vì vậy một số trường hợp trạng thái sản phẩm chưa chính xác. Trong những trường hợp này nhà sách sahara sẽ thông báo trực tiếp đến khách hàng.

Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này.

Phương thức thanh toán

SÁCH BÁN CHẠY
1. Visi dành cho người tự học (Phần cơ bản)
2. Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
3. Máy Xếp Dỡ
 

© Copyright 2014 - 2034 Vườn Lài, Khu Phố 2, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
Tel: (84.8)22 401 823 - (84.8) 3719 5572 - Fax: (84.8) - 62 893 549 Email: sales@saharavn.com

Powered by PTP SOFT Co.,ltd Tang Like Mien Phi